Thursday, October 06, 2005

Verklaring Europese Delegatie

Verklaring van Europese Delegatie naar Israël en Palestina *


Tussen 22 en 28 augustus bracht een Europese Delegatie van voormalige ministers uit Nederland, Ierland en Duitsland en een voormalige ambassadeur uit Frankrijk een fact finding bezoek aan Israël en Palestina (bezette Palestijnse gebieden). De Delegatie bestond ook uit vijf afgevaardigden van de civiele maatschappij in Europa. De Delegatie werd geleid door Prof. Andreas van Agt, Minister-president van Nederland tussen 1977 en 1982.

Het bezoek vond plaats kort naar de evacuatie van Israëlische kolonisten uit de Gazastrook. De Delegatie ging op reis op dit cruciale moment,
om uit eerste hand die feiten waar te nemen en te beoordelen, die een bedreiging (blijven) vormen voor het vooruitzicht op een rechtvaardige vrede en die niet daadkrachtig worden aangepakt door de internationale gemeenschap.

De Delegatie kwam naar Israël en Palestina om deze feiten te verzamelen. De leden van de Delegatie willen deze feiten onder de aandacht brengen van de internationale media en de politieke vertegenwoordigers en functionarissen in de landen waaruit zij komen.

De feiten zoals waargenomen door de Delegatie:

In de regio Jeruzalem nam de Delegatie de uitbreiding van nederzettingen waar die zich op dit moment voltrekt. Zij bezocht een nederzetting ten oosten van Jeruzalem, genaamd Ma’ale Adumim. Deze nederzetting, thuisbasis voor 30.000 kolonisten en 14 kilometer diep in bezet gebied, maakt deel uit van een ring van nederzettingen, die bezet Oost Jeruzalem effectief isoleert van de rest van de Westelijke Jordaanoever.

Zij nam ook de Muur in en rondom Oost Jeruzalem plaats, bijvoorbeeld in Abu Dis, en in de regio Bethlehem. In deze en andere delen van de Westelijke Jordaanoever hindert de Muur het dagelijkse leven van honderdduizenden Palestijnen, Palestijnse wijken doorsnijdend, Palestijnen isolerend van basisvoorzieningen en elkaar en neerkomend op de facto annexatie van grote stukken bezet land.

Tenzij alle nederzettingen, de meer dan 400.000 kolonisten en de Muur op de Westelijke Jordaanoever worden verwijderd, c.q. geëvacueerd, zal de stichting van een onafhankelijke, soevereine en levensvatbare Palestijnse staat niet mogelijk zijn.

In Hebron nam de Delegatie de effectieve opsluiting in hun eigen gemeenschap waar van 150.000 Palestijnen, evenals hun volledige onderwerping aan de belangen van enkele honderd Israëlische kolonisten die illegaal in hun midden verblijven.

Voor een korte periode beleefde de Delegatie de vernedering die Palestijnse burgers van de Oude Stad van Hebron naar verwachting elke dag kunnen ondergaan. Vanuit daken werden op een straat, die aan de bovenzijde met netten was beschermd, door kolonisten verschillende voorwerpen gegooid. Op een plaats zonder netten werd een fles naar Palestijnen en Delegatie leden gegooid op een wijze die serieuze verwondingen tot gevolg had kunnen hebben.

De Delegatie was ook in diverse opzichten getuige van de meer algemene kenmerken van de ontberingen, die de Israëlische wurggreep van de lokale economie onder de burgers van Hebron veroorzaakt. 2.500 Palestijnse bedrijven hebben bijvoorbeeld moeten sluiten als gevolg van orders van het Israëlische leger.

Enkele dagen na de evacuatie van de kolonisten bezocht de Delegatie de Gazastrook. Toen zij bij de Erez-overgang de strook binnentrad, beleefde de Delegatie de onderdrukkende procedures, de dehumaniserende infrastructuur en de vernedering die Palestijnen bij iedere aankomst en bij ieder vertrek ondergaan.

De Delegatie concludeerde dat de bezetting van de Gazastrook allesbehalve voorbij is, gezien Israëls voortdurende controle over vitale aspecten van het leven van de Palestijnen. Alle externe grenzen, inclusief het luchtruim en de zee, blijven onder controle van Israël, zodat de Gazanen geïsoleerd blijven. Het Israëlische leger blijft voor onbepaalde tijd in delen van de Gazastrook aanwezig.


De Delegatie nam enkele uitingen waar van de grootschalige vernielingen, die 38 jaar bezetting de levens en bezittingen van de meer dan één miljoen Palestijnen in de Gazastrook hebben toegebracht. Meer dan twee derde van de bevolking is werkeloos en leeft onder de armoedegrens. Deze omstandigheden vormen een reële en continue bedreigen van hun menselijke waardigheid.

Met behulp van UNWRA bezocht de Delegatie het Jabalia vluchtelingenkamp in de Gazastrook, waar 106.000 mensen op 1,3 vierkante kilometer leven. De misère op deze plaats bleek onbeschrijfelijk, onder meer vanwege een tekort aan water en een beperkte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Zij concludeerde dat het welzijn van deze en andere vluchtelingen in de Gazastrook, 900.000 in totaal, blootstaat aan grote risico’s na Israëls afscheiding.

Op tal van plaatsen op de Westelijke Jordaanoever kwam de Delegatie fysieke obstakels tegen, zoals controleposten en wegversperringen, geplaatst door het Israëlische leger, die ernstig inbreuk maken op de bewegingsvrijheid van de Palestijnen en die hun leefbaarheid en economie serieus beschadigen.

De Delegatie sprak ook met een aantal key actors aan beide kanten. Ontmoetingen vonden plaats met Israëlische en Palestijnse parlementariërs en vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. Afspraken op hoog niveau waren aangevraagd aan zowel Israëlische als Palestijnse zijde. Laatstgenoemde reageerde positief en faciliteerde een ontmoeting met de Palestijnse premier Ahmed Qurei.

Al deze ontmoetingen bevestigden de grote zorgen van de Delegatie leden, dat de bestaande bedreigingen van het vooruitzicht op vrede niet mogen worden onderschat.

Conclusie:

Ø Israëls afscheiding van de Gazastrook heeft bij velen de hoop doen toenemen dat vrede nu binnen bereik is. In het licht van de bovengenoemde en andere feiten die zij waargenomen heeft, betreurt de Delegatie dat zij moet meedelen dat deze hoop niet gerechtvaardigd is. De evacuatie van kolonisten uit de Gazastrook vormt geen betekenisvolle terugtrekking.

Ø De Delegatie erkent de noodzaak voor democratisering en versterking van de rechtstaat aan Palestijnse zijde en het respect voor de mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit. Zij erkent en bevestigt Israëls bestaansrecht en recht op veiligheid. Zij veroordeelt alle aanvallen gericht tegen burgers. Ondubbelzinnig veroordeelt de Delegatie zelfmoordaanslagen. Deze zienswijze werd door allen gedeeld, waarmee de Delegatie ontmoetingen had.

Ø Ten stelligste wijst zij de volharding van de Israëlische regering af in beleid, in het bijzonder het nederzettingenbeleid, dat illegaal is en dat dagelijks veel leed onder Palestijnen veroorzaakt. De Delegatie beschouwt de voortdurende bezetting en dit beleid als de voornaamste oorzaak voor de actuele impasse en het gebrek aan vooruitgang in het bereiken van een overeengekomen, rechtvaardige en duurzame vrede die in overeenstemming is met het van toepassing zijnde internationaal humanitaire recht en de mensenrechten.

Ø Tot op de dag van vandaag heeft de internationale gemeenschap dit beleid van de Israëlische regering niet beëindigd, daarmee bijdragend aan het voorduren van een situatie van rechte- en straffeloosheid in Palestina. Dit gegeven verklaart de focus van de Delegatie in haar oproep tot actie, daar waar zij de noodzaak voor verandering het grootst acht.

Ø De Delegatie concludeert dat, in het licht van Israëls volharding in het bovengenoemde beleid en de destructieve impact van dit beleid op de situatie op de grond, een einde van het Israëlisch-Palestijnse conflict in de eerste plaats afhankelijk is van een meer vastberaden internationale interventie om Israël aansprakelijk te houden en naleving van het internationale recht af te dwingen.

Ø Interventie zou vorm moeten worden gegeven in overeenstemming met de relevante regels en principes van het internationale recht zoals, inter alia, genoemd in de uitspraak van juli 2004 van het Internationaal Gerechtshof inzake de Muur. Om rechtvaardigheid en vrede te bevorderen zou een dergelijke interventie, door onder meer de Europese Unie, moeten voortduren tot Israël volledig het internationale recht naleeft.


Onze oproep

Preamble

(a) De Delegatie concludeert dat de “constructieve dialoog” tussen de EU en Israël niet geleid heeft tot tastbare resultaten wat betreft het doen eindigen van beleid van achtereenvolgende Israëlische regeringen, dat veel leed (heeft) veroorzaakt en dat vrede in de weg staat;

(b) Zij betreurt dat hun eigen en andere Europese regeringen, alsook de instituties van de EU, ervoor hebben gekozen om geen effectieve druk op Israël uit te oefenen, druk die geleid zou hebben tot naleving van het internationale recht;

(c) Zij betreurt het feit dat het recentelijk overeengekomen Actie Plan tussen de EU en Israël geen benchmarks inzake mensenrechten bevat die niet-onderhandelbaar, operationeel en effectief zijn, benchmarks waar Israël aan moet voldoen alvorens (extra) voordelen te genieten;

(d) Zij betreurt in het bijzonder het feit dat Israëls illegale Muur en de mensenrechtenschendingen die door de Muur worden veroorzaakt niet worden genoemd in het Actie Plan en dat een speciale werkgroep inzake mensenrechten niet is opgericht;

(e) De Delegatie neemt kennis van de oproep van 106 Palestijnse organisaties, die Palestijnse vluchtelingen, Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook en Palestijnse burgers van Israël vertegenwoordigen, om boycots, divestments en sancties toe te passen tegen Israël, tot Israël het internationale recht toepast;

(f) Zij verwelkomt acties van civiele actoren, zoals het divestment initiatief van de Presbyteriaanse Kerk in de Verenigde Staten en anderen kerken, om ervoor te zorgen dat deze actoren op generlei wijze bijdragen aan het ondersteunen van de bezetting van de Palestijnen en hun land.

Aldus doet de Delegatie de volgende oproep.

De Delegatie roept de Europese Unie en de lidstaten en functionarissen van de EU die betrokken zijn bij Israël en Palestina op, in het bijzonder hun eigen regeringen, om:

1) de toepasbaarheid te blijven bevestigen van relevante regels en principes van het internationale recht en de eis om naleving van deze regels en principes kracht bij te zetten, als een richtinggevend kenmerk in ieder streven naar vrede in Israël en Palestina, in het bijzonder in het Kwartet;

2) op te roepen tot het houden op de korte termijn van een internationale vredesconferentie, ter ondersteuning van de Routekaart naar Vrede en in overeenstemming met het geldige internationale recht;

3) Israël te herinneren, na de evacuatie van haar kolonisten, aan haar voortdurende verantwoordelijkheden als de Bezettende Mogendheid van de Gazastrook (conform de Vierde Conventie van Genève); en om druk uit te oefenen op Israël om de bewegingsvrijheid van de Palestijnen en hun goederen binnen en in en uit de Gazastrook te waarborgen, met inbegrip van het luchtruim en de zee en een vrij toegankelijke doorgangscorridor met de Westelijke Jordaanoever;

4) te voldoen aan hun verplichtingen zoals genoemd in de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof inzake de Muur en Israël te dwingen de bouw van de Muur in bezet gebied onmiddellijk te staken en de delen te ontmantelen die reeds zijn gebouwd; en om bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan te dringen op onmiddellijke actie, gebaseerd op UNGAR ES-10/15 en gericht op het afdwingen van deze uitspraak;

5) alle vormen van militaire samenwerking met Israël te staken die zouden kunnen bijdragen aan de onderdrukking van de Palestijnen of die deze zouden kunnen faciliteren; en om de EU-Gedragscode inzake Wapenhandel zonder vertraging toe te passen op de doorvoer van militaire goederen naar Israël via (lucht)havens van EU lidstaten, alsook op de uitvoer van dergelijke goederen naar Israël;

6) Israël te dwingen haar nederzettingen activiteiten op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, te beëindigen en bedrijven die zijn gevestigd in nederzettingen uit te sluiten van handel met EU lidstaten;

7) actief de opbouw van een rechtstaat en democratisering aan Palestijnse zijde te ondersteunen en het respect voor de mensenrechten van de Palestijnse Autoriteit te bevorderen;

8) bij te dragen aan de oprichting van een speciale werkgroep en een monitoring mechanisme, gericht op Israëls mensenrechtenbeleid;

9) bij te dragen aan de ontwikkeling en operationalisering van concrete benchmarks inzake mensenrechten, waar Israël aan moet voldoen alvorens voordelen te genieten; en om de voordelen voor Israël niet uit te breiden voordat Israël voldoet aan deze benchmarks en haar overige internationaal juridische verplichtingen;

10) de duidelijke intentie kenbaar te maken om de mensenrechtenclausule in het EU-Israël Associatieakkoord te activeren en dit akkoord op te schorten, indien Israël binnen afzienbare tijd niet voldoet aan deze benchmarks en haar verplichtingen.

Jeruzalem, 28 augustus 2005

Ondertekenaars:

Voormalige ministers en ambassadeurs

Prof. Andreas van Agt, Hoofd van de Delegatie
Minister-president van Nederland, 1977-1982

Dhr. Michael D. Higgins
Minister van Cultuur, 1993-1997, en zittend lid van de Parlementaire Commissie Buitenlandse Zaken, Ierland

Dr. Norbert Blüm
Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, 1982-1998, Duitsland

Dhr. Lucien Champenois
Minister Plenipotentiary, Frankrijk (gepens.)


Vertegenwoordigers civiele maatschappij

Dr. Rupert Neudeck
Voorzitter van “Greenhelmets”, Duitsland

Dr. Hajo G. Meyer
Bestuurslid “Een Ander Joods Geluid” en bestuurslid “International Forum for Justice and Peace”, Nederland

Mevr. Chris Tilanus
Nederland

Dhr. Ben Smoes
Voorzitter “International Forum for Justice and Peace”, Nederland

Dhr. Jan van der Kolk
Voormalig bestuurslid “Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking”, Nederland* De hierboven staande verklaring is een onofficiele vertaling van de verklaring van de delegatie (origineel verschenen in het Engels)

Tuesday, September 20, 2005

Article (in Dutch) by Mr. Jan van der Kolk "Kritische verbondenheid met Israël"

September 20, 2005

Kritische Verbondenheid met Israël
Door Jan van der Kolk


Kortgeleden bezocht ik, als lid van een internationale delegatie, Israël en de Palestijnse gebieden. We spraken indringend met kerkelijke, politieke en maatschappelijke vertegenwoordigers van Israëlische en Palestijnse zijde.

In de gangbare discussie gaat het vaak over of kritiek op Israël wel mag, gezien onze geloofsverbondenheid met het Joodse volk. Deze discussie verhindert ons om onder ogen te zien wat de gevolgen zijn voor beide volken van de nu reeds 38 jaar durende bezetting van de Palestijnse gebieden door de staat Israël en het steeds opnieuw uitstellen van de oprichting van een Palestijnse staat, die al decennia geleden werd afgesproken.

De bezetting van de Palestijnse gebieden
De bezetting trekt uiteraard zeer diepe sporen in de Palestijnse samenleving. En de bouw van de muur, vrijwel uitsluitend op Palestijns gebied, en in strijd met alle internationale verdragen en gerechtelijke uitspraken, versterkt de effecten van de bezetting dramatisch. Wij kunnen ons er hier maar moeilijk een voorstelling van maken, wat de effecten zijn van dagelijkse vernedering bij controleposten en van beperking van het economische leven. Kinderen lopen de diepste trauma’s op als hun ouders voor hun ogen worden vernederd.

De bezetting en de gevolgen voor Israël
Minder aandacht bestaat ervoor, dat de bezetting ook voor Israël, als bezetter van de Palestijnse gebieden, zeer ingrijpende gevolgen heeft. Vrijwel elke Israëlische familie wordt hier indringend mee geconfronteerd, door dochters of zonen die in het leger moeten dienen en daarbij in de bezetting een actieve rol spelen. Die verplicht zijn mee te werken aan vaak zeer vernederende veiligheidschecks, die dagelijks naar hun Palestijnse zusters en broeders kijken, niet als mensen, maar als potentieel gevaarlijke misdadigers. Alleen de orthodoxe Joden zijn van zulke dienst uitgezonderd.

Angst en veiligheid, trauma’s van heden en verleden, tot in het derde en vierde geslacht.
De trauma’s van heden en verleden beheersen in belangrijke mate het denken en doen van Israël. De angst is zeer groot, en wordt gevoed, enerzijds door de verschrikkelijke zelfmoordaanslagen, anderzijds door het sleutelwoord veiligheid, dat een rechtvaardiging is voor het stoppen van elke discussie, van burgerlijke vrijheden, het opzij zetten van wet- en regelgeving en van internationale, ook humanitaire, verplichtingen.
Zo staat de democratie en de onafhankelijke rechtspraak en de uitvoering van besluiten van rechtbanken onder zware druk. De negatieve spiraal van geweld en tegengeweld, van wraak en tegenwraak, maakt dat er steeds nieuwe veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Palestijnse christenen
Zelden wordt er in Nederland aandacht aan besteed, dat onder de Palestijnen van oudsher een flink percentage christenen is, in 1967 zo’n 15%. In sommige gebieden, zoals in en rond Bethlehem, vormden zij de meerderheid en leveren de burgemeesters en het stadsbestuur. Deze christelijke Palestijnen voelen zich door hun Europese geloofsgenoten zeer in de steek gelaten.Velen van hen zijn de laatste jaren, door de steeds verslechterende leefomstandigheden, naar elders vertrokken.
Maar het zijn niet alleen de christelijke Palestijnen, die in grote meerderheid het geweld, ook dat van de zelfmoordaanslagen, veroordelen. Dat soort geweld wordt slechts door kleine, fanatieke groepen gesteund.

De negatieve spiraal doorbreken
Het kan niet anders dan dat het in ieders belang is, van Israël, van de Palestijnen, van de landen om hen heen en van Europa, dat er een veilig en vreedzaam bestaan voor alle bewoners van deze landen mogelijk wordt gemaakt. Daarvoor moet de negatieve spiraal van geweld en tegengeweld, van haat en wraak, doorbroken worden. Moeten zowel Israël als de Palestijnen geholpen worden om ondanks hun beider vreselijke aparte en gezamenlijke geschiedenis een gezamenlijke toekomst onder ogen te zien. En Europa lijkt de eerst aangewezene om daarbij een behulpzame maar niet vrijblijvende rol te spelen. Nu wordt het initiatief geheel overgelaten aan de Verenigde Staten van Amerika. En Israël lijkt nog niet erg bereid om op initiatieven in te gaan die kunnen leiden tot het stichten van een echte en levensvatbare Palestijnse staat.
De eenzijdige en zeer gedeeltelijke terugtrekking uit Gaza heeft opnieuw laten zien dat Israël vooralsnog niet bereid is tot een serieuze dialoog met de Palestijnse Autoriteit.
Europa zal moeten laten merken dat het ons ernst is met het stimuleren van echte vredesinitiatieven en mag daarbij niet schromen om maatregelen te nemen die de partijen ervan doordringen dat het ons daarbij ernst is.

Kritisch naar Israël
Omdat Israël zeer duidelijk de sterke partij is in het conflict, de partij die zijn wil met alle middelen aan de andere partij oplegt, betekent dit dat juist ook Israël op zijn verantwoordelijkheid zeer nadrukkelijk met worden aangesproken. Dit, omdat een perspectief op een vreedzame toekomst voor zowel Israël als de Palestijnen dit vereist.

Jan van der Kolk
14 september 2005

Jan van der Kolk is oud-bestuurslid van ICCO

Monday, August 29, 2005

Press release

August 28, 2005

European Delegation calls on the European Union and the EU Member States to hold Israel accountable

JERUSALEM. Between 22 and 28 August, a European Delegation of former ministers from The Netherlands, Ireland and Germany and a high-ranking former ambassador from France paid a fact finding visit to Israel and Palestine (i.e. Occupied Palestinian Territories). The Delegation also consisted of five civil society representatives from Europe. The Delegation was led by Prof. Andreas van Agt, Prime Minister of The Netherlands from 1977 to 1982.

After visiting Israel and Palestine for five days and meeting with numerous civil society representatives on both sides, as well as several parliamentarians, the Delegation calls on the European Union and EU Member State officials and institutions dealing with Israel and Palestine, in particular their own governments, to act decisively and hold Israel accountable for its ongoing violations of International Law.

The visit took place shortly after the evacuation of Israeli settlers from the Gaza Strip. The Delegation embarked on its trip at this crucial moment in time, to witness and assess at first-hand those facts that (continue to) threaten the prospects for a just peace and that are not being decisively addressed by the international community.

Israel’s disengagement from Gaza has raised hopes among many that peace is now within reach. In light of the facts it has witnessed on the ground, the Delegation regrets having to report that this hope is unjustified.

The Delegation views Israel’s occupation and other policies of the Government of Israel which are illegal, and which cause much suffering among Palestinians, as the root cause of the current deadlock and lack of progress in reaching a negotiated, just and durable peace in accordance with applicable international humanitarian and human rights law.

The Delegation comes to the conclusion that in light of Israel’s persistence in the these policies, and the destructive impact of such policies on the situation the ground, an end to the Israeli-Palestinian conflict depends in the first instance on a more determined international intervention to achieve accountability from Israel and enforce its compliance with International Law.

The Delegation deplores the fact that the international community has to date not brought an end to these policies of successive Israeli governments, thus sustaining a situation of lawlessness and impunity in Palestine.

The Delegation urgently calls on the European Union and its Member States to take immediate action aimed at holding Israel accountable for its ongoing violations of International Law, thereby contributing to the preconditions for a just and sustainable peace in Israel and Palestine.

The Delegation’s call (see annex) is signed by the following members:

  • Prof. Andreas van Agt, Head of Delegation (Prime Minister of the Netherlands, 1977-1982)
  • Mr. Michael D. Higgins (Minister of Culture, 1993-1997, and a current member of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs, Ireland)
  • Dr. Norbert Blüm (Minister of Labour and Social Affairs, 1982-1998, Germany)
  • Mr. Lucien Champenois (Minister Plenipotentiary, France, retired)
  • Dr. Rupert Neudeck (President of Greenhelmets, Germany)
  • Dr. Hajo G. Meyer (Board member of “A Different Jewish Voice” and board member of “International Forum for Justice and Peace”, The Netherlands)
  • Ms. Chris Tilanus (The Netherlands)
  • Mr. Ben Smoes (Chairman “International Forum for Justice and Peace”, The Netherlands)
  • Mr. Jan van der Kolk (Former member of the Board of Trustees “Interchurch organisation for development co-operation”, The Netherlands)

(For more information and interviews with Dutch Delegation members, please contact Lambrecht Wessels of United Civilians for Peace: +31-6-51999711 / +31-30-8801539 or lambrecht.wessels@icco.nl)

Statement

Statement by European Delegation to Israel and Palestine
Between 22 and 28 August, a European Delegation of former ministers from The Netherlands, Ireland and Germany and a high-ranking former ambassador from France paid a fact finding visit to Israel and Palestine (i.e. Occupied Palestinian Territories). The Delegation also consisted of five civil society representatives from Europe. The Delegation was led by Prof. Andreas van Agt, Prime Minister of The Netherlands from 1977 to 1982.

The visit took place shortly after the evacuation of Israeli settlers from the Gaza Strip. The Delegation embarked on its trip at this crucial moment in time, to witness and assess at first-hand those facts that (continue to) threaten the prospects for a just peace and that are not being decisively addressed by the international community.

The Delegation came to Israel and Palestine to gather these facts. They wish to bring such facts to the attention of the international media and the political representatives and officials in the countries from which they come.

The facts as observed by the Delegation:

In the Jerusalem area, the Delegation witnessed the expansion of settlements, taking place at the present time. It visited a settlement east of Jerusalem, called Ma’ale Adumim. This settlement, home to 30.000 settlers and 14 kilometres deep in occupied territory, is part of a ring of settlements, which effectively cuts off occupied East Jerusalem from the rest of the West Bank.

It also witnessed the Wall in and around East Jerusalem, e.g Abu Dis, as well as in the Bethlehem area. In these and other parts of the West Bank, the Wall obstructs the daily lives of hundreds of thousands of Palestinians, cutting through Palestinian neighbourhoods, isolating Palestinians from basic services and each other and constituting de facto annexation of vast swathes of occupied land.

Unless all settlements, the more than 400.000 settlers and the Wall in the West Bank are removed, the establishment of an independent, sovereign and viable Palestinian state will not be possible.

In Hebron, the Delegation witnessed the effective imprisonment of 150.000 Palestinians within their own locality and their total subordination to the interests of a few hundred Israeli settlers, residing illegally within their midst.

For a short period, the Delegation experienced the humiliation that the citizens of the Old City of Hebron can expect to undergo every day. On a street, protected overhead by netting, several objects, including refuse, were lodged. In a spot without netting, a glass bottle was thrown at Palestinians and Delegation members in such a way as could have caused serious injury.

The Delegation also witnessed, in several respects, the more general features of the hardship that Israeli suffocation of the local economy brings to the Hebronites’ lives. For example, about 2.500 Palestinian businesses have been shut down due to orders of the Israeli army.

Just a few days after the removal of the settlers, the Delegation visited the Gaza Strip. When entering the strip at Erez crossing point, the Delegation experienced the oppressive procedures, dehumanising infrastructure and humiliation, which Palestinians encounter on the occasion of every entry and exit.

The Delegation concluded that the occupation of the Gaza Strip is far from over, considering Israel’s continuing control over vital aspects of the lives of the Gazans. All external borders, including air and sea, remain controlled by Israel, so that the Gazans continue to be isolated. The Israeli army is to remain inside parts of the Gaza Strip for an undisclosed period.

The Delegation witnessed some of the widespread destruction that 38 years of occupation have brought to the lives and properties of over one million Palestinians in the Gaza Strip. About two thirds of the local population is unemployed and lives below the poverty line. These conditions pose a real and continuous threat to their human dignity.

Facilitated by UNWRA, the Delegation visited the Jabalia refugee camp in the Gaza Strip, where 106.000 people live on 1,3 square kilometre. There, the misery is beyond description, among other things because of a shortage of water and access to education and health care. It concluded that the well-being of these and other refugees in the Gaza Strip, numbering 900.000 in total, is at great risk following Israel’s disengagement.

In numerous parts inside the West Bank, the Delegation encountered physical obstacles, such as checkpoints and roadblocks, put in place by the Israeli army, which seriously infringe on the Palestinians’ freedom of movement and hurt their livelihood and economy badly.

The Delegation also spoke to a number of key actors on both sides. Meetings were held with Israeli and Palestinian civil society representatives and parliamentarians. High level meetings were requested on both the Israeli, as well as the Palestinian side. The latter responded positively, granting a meeting with Prime Minister Ahmed Qurei.

All of these meetings reinforced the grave concerns of the Delegation members, that the existing threats to the prospects for peace must not be underestimated.

Conclusion:

Ø Israel’s disengagement from Gaza has raised hopes among many that peace is now within reach. In light of the above-mentioned and other facts it witnessed on the ground, the Delegation regrets having to report that this hope is unjustified. The evacuation of settlers from Gaza does not constitute a withdrawal in any meaningful sense.

Ø The Delegation recognises the need for democratisation and the strengthening of the rule of law on the Palestinian side and respect for human rights by the Palestinian Authority. It recognises and reaffirms Israel’s right to exist and its right to security. It condemns any attacks directed against civilians. The Delegation unequivocally condemns suicide bombings. This view was shared by all of those with whom the Delegation had meetings.

Ø It firmly opposes the persistence of the Government of Israel in policies, in particular the settlement policy, which are illegal and cause much suffering among Palestinians on a daily basis. The Delegation views the continuing occupation and these policies as the root cause of the current deadlock and lack of progress in reaching a negotiated, just and durable peace in accordance with applicable international humanitarian and human rights law.

Ø To date, the international community has not brought an end to these policies of the Government of Israel, thus sustaining a situation of lawlessness and impunity in Palestine. This fact has led to the Delegation’s concentration on a call for action where it feels the greatest need for change exists.

Ø The Delegation comes to the conclusion that in light of Israel’s persistence in the above-mentioned policies, and the destructive impact of such policies on the situation the ground, an end to the Israeli-Palestinian conflict depends in the first instance on a more determined international intervention to achieve accountability from Israel and to enforce a compliance with International Law.

Ø Intervention should be shaped in accordance with the relevant rules and principles of International Law as, inter alia, stated in the July 2004 ruling of the International Court of Justice on the Wall. To promote justice and peace, such intervention, by the European Union among others, must continue until Israel fully complies with International Law.


Our call

Preamble

(a) The Delegation concludes that the “constructive dialogue” between the EU and Israel has not led to tangible results with respect to forcing an end to policies of successive Israeli governments; policies that have caused, and are causing much suffering, and that obstruct peace;

(b) It regrets that their own and other European governments, as well as EU institutions, have chosen not to apply such effective pressure on Israel as would lead to a compliance with International Law;

(c) It deplores the fact that the recently concluded Action Plan between the EU and Israel does not include non-negotiable, operational and effective benchmarks referring to human rights standards, with which Israel has to comply before enjoying (extended) benefits;

(d) It particularly deplores the fact that Israel’s illegal Wall, and the human rights violations it causes, are not mentioned in the Action Plan and that a special working group on human rights has not been established;

(e) The Delegation notes the call by 106 Palestinian organisations representing Palestinian refugees, Palestinians in the West Bank and Gaza Strip and Palestinian citizens of Israel, to use boycotts, divestment and sanctions against Israel, until it complies with International Law;

(f) It welcomes actions by civil actors, like the divestment initiative of the Presbyterian Church (US) and other churches, aimed at ensuring that they do not contribute in any way to supporting the occupation of Palestinian land and people.

Hence, the Delegation issues the following call.

The Delegation calls on the European Union and EU Member State officials and institutions dealing with Israel and Palestine, in particular their own governments, to:

1) continue confirming the applicability of, and the demand for the enforcement of relevant rules and principles of International Law as a guiding feature of any efforts towards peace in Israel and Palestine, in particular within the Quartet;

2) call for an international peace conference, in support of the Roadmap for Peace, to be convened at short notice, in accordance with prevailing International Law;

3) remind Israel, following the evacuation of its settlers, of its continuing responsibilities as the Occupying Power of the Gaza Strip (in accordance with the Fourth Geneva Convention); and to exert pressure on Israel to allow freedom of movement of Palestinian goods and people within and in and out of the Gaza Strip, including from air and sea and a freely accessible transit corridor with the West Bank;

4) live up to their obligations as stated in the ruling by the International Court of Justice on the Wall and force Israel to immediately stop building the Wall in occupied territory and dismantle the parts already built there; and to urge the Security Council of the United Nations to take immediate action, based on UNGAR ES-10/15 and aimed at enforcing this ruling;

5) suspend all forms of military co-operation with Israel which may contribute to or facilitate the suppression of the Palestinians; and to apply without delay the EU Code of Conduct on Arms Trade to the transit of military equipment to Israel via (air)ports of EU Member States, as well as to the export of such equipment to Israel;

6) force Israel to end its settlement activity in the West Bank, including East Jerusalem, and to exclude settlement-based enterprises from engaging in trade with EU member states;

7) actively support the rule of law and democratisation on the Palestinian side and promote the Palestinian Authority’s respect for human rights;

8) contribute to the establishment of a special working group and monitoring mechanism addressing Israel’s Human Rights behaviour;

9) contribute to the development, outlining, and putting into operation, of concrete benchmarks, which Israel has to meet before enjoying benefits, and to refrain from extending privileges to Israel until it lives up to these benchmarks and its international legal obligations;

10) indicate the clear intention to activate the human rights clause of the EU-Israel Association Agreement and suspend this agreement if Israel does not live up to these benchmarks and its obligations in due time;

The Delegation calls on the EU and its Member States to take such and related action, without delay, in the interest of justice and peace in Israel and Palestine.

Jerusalem, 28 August 2005

Signatories:

Former Ministers and Ambassadors

Prof. Andreas van Agt, Head of Delegation
Prime Minister of the Netherlands, 1977-1982

Mr. Michael D. Higgins
Minister of Culture, 1993-1997, and a current member of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs, Ireland

Dr. Norbert Blüm
Minister of Labour and Social Affairs, 1982-1998, Germany

Mr. Lucien Champenois
Minister Plenipotentiary, France (retired)

Representatives of the wider civil society

Dr. Rupert Neudeck
President of Greenhelmets, Germany

Dr. Hajo G. Meyer
Board member of “A Different Jewish Voice” and board member of “International Forum for Justice and Peace”, The Netherlands

Ms. Chris Tilanus
The Netherlands

Mr. Ben Smoes
Chairman “International Forum for Justice and Peace”, The Netherlands

Mr. Jan van der Kolk
Former member of the Board of Trustees “Interchurch organisation for development co-operation”, The Netherlands

Friday, August 26, 2005

Day 3 - Gaza: report


August 25, 2005

On the third day, the delegation left for the Gaza Strip. At the Erez border crossing, it managed to enter the Strip without much delay.

The delegation was received by UNWRA personnel. In a UN bus, it drove off to the UNWRA office in Jabalia refugee camp, an extremely crowded place with 106.000 Palestinians living on only 1,3 square kilometer. In the camp, the delegation visited a rehabilitation center. Consequently, it witnessed two projects of UNWRA, one realizing the pavement of streets in Jabalia camp, the other offering support and housing to so-called hardship cases.

Before setting of for the next meeting, the delegation was received by the Commissioner General of UNWRA, Ms. Karen AbuZayd. With her, a lively discussion evolved on the economic prospects of the Gaza Strip following Israel’s “disengagement”. Various participants expressed their concerns about misplaced perceptions within the international community that Israel’s occupation has come to and end. It has not, considering the fact that Israel will fully remain in control of the Gaza Strip.

This was also confirmed during a briefing that the delegation received after the UNWRA meeting, This briefing had been prepared by the media center of the Palestinian Authority, which currently focuses on the disengagement.

Before leaving the Gaza Strip, the delegation had lunch with a number of civil society representatives. Among them was Dr. Haidar Abdel Shafi, director of the Palestinian Red Crescent Society and former negotiator following the Madrid Conference in 1991. With these representatives, the delegation discussed how to respond to the current circumstances.

Day 2 - Hebron & Bethlehem area: report

August 24, 2005

On the second day of its mission, the delegation visited Hebron. Hebron (south of Bethlehem) is an occupied city with 150.000 Palestinians and 400 Jewish settlers in its midst. The settlers are guarded by about 5.000 Israeli soldiers, impacting heavily on the daily life of the civilian Palestinian population.

Since the beginning of the second intifada, the Palestinians in Hebron have experienced much hardship as a result of curfews, operations by the Israeli army and settler violence. Following military orders, about 2.500 Palestinian shops were forced to close, bringing the local economy to a standstill and increasing poverty sharply. Only a handful of shops have reopened since then.
The delegation toured the Old City of Hebron, witnessing closed shops and a heavy presence by the Israeli army. At some point, settlers through dirt into the narrow alleys of the market, hitting Palestinians and delegation members. Also, a bottle was thrown, breaking into countless pieces of glass. Yet, no one was hurt. Settlers throwing litter at Palestinians is nothing unusual. The delegation also visited the Tomb of Abraham.


The delegation stopped for a quick lunch in Bethlehem. It then continued its way to Beit Sahour, were the Palestinian olive tree campaign “Keep Hope Alive” (see also the Dutch website) was visited. A presentation was given by the organizers of this campaign, the East Jerusalem YMCA and the YWCA Palestine.

Consequently, olive trees were offered to the delegation, a gift that all members gratefully accepted. Mr. Van Agt, former prime minister to the Netherlands, was honored with an century-old tree, that had been uprooted in August 2004 when Israel’s illegal Wall was built in the village of Beit Jala.

In the presence of a Palestinian farmer, the former owner of the tree, Mr. Van Agt expressed his appreciation for the Keep Hope Alive campaign. He described his contribution to the campaign as an “act of solidarity” and called on every one to pledge support to the suppressed Palestinian people.

The day was concluded with a dinner with Palestinian church leaders: the Lutheran bishop Munib Younan, rev. Jadalla Shihadeh and rev. Sani Ibrahim Azar.

Wednesday, August 24, 2005

Day 1 - Jerusalem & Bethlehem: report

August 23, 2005

After a short night, the delegation experienced an impressive day of its fact finding mission to Israel and the Occupied Palestinian Territories.

In the morning, a settlement tour was conducted in the East-Jerusalem area. The tour was guided by Jeff Halper, head of the
Israeli Committee Against House Demolitions. The delegation saw various settlements, which are continuously expanding and thereby undermining any prospect of a viable Palestinian state. On its way, the delegation also encountered Israel’s illegal Wall in the West Bank, which is being constructed at an unprecedented speed.

The delegation then had lunch with Hanan Ashrawi, a member of the Palestinian Legislative Council. She was accompanied by another Palestinian parliamentarian, Azmi el Shuaibi, and Sumaya Nasser, a Palestinian writer.

Consequently, the delegation embarked on a trip from Ramallah to Bethlehem, taking a detour that Palestinians are forced to take as a result of movement obstructions imposed by the Israeli authorities on all Palestinians indiscriminately. The trip, which should usually take about 40 min. at the maximum, took close to two hours and had almost twice the length of the actual distance between both cities, because of the fact that Jerusalem is not accessible for Palestinians from the West Bank and the Gaza Strip. The delegation passed two checkpoints on this route, which prevent Palestinians from moving freely even within occupied territory.

The day was concluded with a dinner with the mayors of Bethlehem, Beit Jala and Beit Sahour, three Christian communities that are heavily suffering from the expansion of settlements and the construction of the Wall.Pictures:[will be added later]

1. Jeff Halper explains to delegation members about settlement
expansion and the construction of the Wall.
2. The delegation in front of the Wall in Abu Dis.
3. The Wall in Abu Dis, a suburb of occupied East Jerusalem.
4. The delegation is having lunch with Hanan Ashrawi, Azmi el Shuaibi
and Sumaya Nasser.
5. An Israeli checkpoint within occupied territory, on the way from
Ramallah to Bethlehem.
6. Palestinians trying to get through the checkpoint, a daily
experience for most Palestinians.

Sunday, August 21, 2005

Press Release: Visit of high profile former European politicians and representatives of civil society organisations

TOUR

From 22 to 28 August a delegation of former European politicians and representatives of civil society organisations will travel to Israel and the Occupied Palestinian Territories. The delegation members have planned a 6-day tour through Israel, the Gaza Strip and the West Bank.

Aim

The delegation will observe the developments on the ground and the impact of the disengagement on the human rights situation and the prospects for conflict resolution. Special attention will be paid to infringements on the freedom of movement of the Palestinians.

Activities

The delegation will talk to representatives of local NGOs, local academics, and Israeli and Palestinian politicians. At the end of their trip they will present their observations and findings. On August 28th (Sunday), the trip will be concluded with an international press conference in East-Jerusalem.

Delegation Members

The delegation members include: Prof. Andreas van Agt, Netherlands: former Prime Minister of the Netherlands, former ambassador for the EU in Tokyo and Washington; Dr. Norbert Blüm, Germany: former Labor and Social Affairs Minister of Germany, working for humanitarian agencies such as Kindernothilfe and Greenhelmets (Gruenhelme); Dr. Rupert Neudeck, Germany: Journalist from 1970 - 1998 in Deutschlandfunk (German Broadcasting), founder of NGO Greenhelmets, former chairman Cap Anamur/German Emergency Doctors; Mr. Michael D. Higgins, Ireland, President of the Labour Party, Former Labour Party Spokesperson on European and International Affairs, member of Committee on Foreign Affairs, spokesperson on Foreign Affairs for the Labour Party; Mr. Lucien Champenois, France: former French diplomat, specialist on Arab world, development and religious affairs, advisor to Foreign Ministry for religious affairs between 1992 and 1998; Dr. Hajo G. Meyer - and his wife, Mrs. Christiane Tilanus -, Netherlands, Shoah survivor (Auschwitz), publicist, essay-writer and former manager Philips Research Laboratories in Eindhoven, The Netherlands. Mr. Jan van der Kolk, Netherlands: board member of Dutch development organisation ICCO, formerly with WHO, OECD and UNEP. Mr. Berend Smoes, Netherlands: businessman, founder of International Forum for Justice and Peace. Biographies of all the members of the mission can be found in the previous post (see below)

Weblog

The experiences of the delegation members can be followed on the English language WebLog: http://euromission.blogspot.com

The delegation is headed by Prof. Andreas van Agt, former Prime Minister of the Netherlands and currently the chairman of the International Advisory Council of the International Forum for Justice and Peace.

The mission is organised and led by the Dutch NGO United Civilians for Peace (UCP). United Civilians for Peace is a cooperative effort of Dutch peace- and development organisations (Novib, ICCO, Cordaid, Kerkinactie, Pax Christi and IKV) on the Israeli-Palestinian conflict. UCP is working for a peaceful solution of the conflict with peace and security for both peoples on the basis of international law and the relevant UN resolutions.

The mission is organised in cooperation with the International Forum for Justice and Peace, a Dutch Foundation promoting peace in the Middle East.

Tuesday, August 16, 2005

Delegation members' biographies

Dr. Norbert Blüm
Born 21.7. 1935 in Rüsselsheim, from 1982 up to 1998 he was the Minister for Labor and Social Affairs in Germany. Up to 2002 he was member of Parliament. He was representative of the Department for Social questions inside the Christian Democratic Party. He is now living in Bonn and is working for some humanitarian agencies like the Kindernothilfe as well as Greenhelmets (Gruenhelme).

Dr. Rupert Neudeck
Born 14.5.1939 in Danzig, refugeee after the second world war. Journalist from 1970 - 1998 in Deutschlandfunk (German Broadcasting) In 1979 founding of the German Committee A Ship for Vietnam together with Heinrich Böll, and chartering of the rescue vessel Cap Anamur, up to 2002 chairman of Cap Anamur/German Emergency Doctors. In 2003 foundation of the Non-Governmental Organization Greenhelmets e.V.

Mr. Michael Higgins
Michael D Higgins is President of the Labour Party and Honorary Professor at Large at the National University of Ireland, Galway, where he has served on the Faculties of Arts, Commerce, Celtic Studies and Law. A former Member of Galway County Council and an Alderman of Galway Borough Council, he has twice been Mayor of Galway.

He was a member of Seanad Éireann 1973-1977; Dáil representative for Galway West 1981-1982, University Member of Seanad Éireann 1982-1987, and has been a Member of Dáil Éireann from 1987- present. He was the first Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht, between 1993 and 1997, and President of the Council of Broadcasting Ministers of the European Union during the Irish Presidency of the European Union in 1996.

At different periods, he has been Labour Party Spokesperson on European and International Affairs, Overseas Development, Education and the Gaeltacht. He is currently a member of the Oireachtas Committee on Foreign Affairs and is Spokesperson on Foreign Affairs for the Labour Party.

Michael D. Higgins has campaigned for human rights in many parts of the world, including Turkey, Western Sahara, Nicaragua, Chile, Gaza, the West Bank, Peru, El Salvador, Iraq and East Timor. In recognition of his work for peace with justice in many parts of the world he became the first recipient of the Seán MacBride Peace Prize of the International Peace Bureau in Helsinki in 1992.

Michael D is married to Sabina Coyne, a founder member of The Focus Theatre and Stanislavsky Studio in Dublin. They have one daughter and three sons.

Prof. Andreas van Agt
Mr. van Agt graduated from law school cum laude in 1955 and worked as a lawyer in Eindhoven in the Netherlands. Later he became a civil servant at the Ministry of Agriculture and at the Ministry of Justice and professor in criminal law at the Catholic University of Nijmegen. In 1971 Mr. van Agt was appointed as Minister of Justice and since 1973 as Vice Prime Minister. From 1977 untill 1982 Mr. van Agt was Prime Minister and Minister of General Affairs during three different administrations. After that period he served as Minister of Foreign Affairs in the subsequent administration. In 1983 he became the royal governor in Noord-Brabant. Ultimately Mr. van Agt was ambassador for the European Community in Tokyo and ambassador for the European Community in Washington until 1995.

Mr. Lucien Champenois
Mr. Champenois was born in 1933 and entered into the Foreign Ministry in 1960. He is a specialist of the Arab world and of development and religious questions. He was posted in Morocco (1960-1962 and 1967-1970) and in Saudi Arabia (1962-1964) and had various responsibilities in the General Direction of Cultural ,Scientific and Technical Cooperation (1971-1976 and 1980-1982) and in the Ministry of Cooperation ( 1982-1986). From 1989 to 1992 he was responsible for CSCE Service (Direction of Europe), and served as adviser of the Foreign Ministry for religious affairs between 1992 and 1998 (Several missions in Israel and Occupied Territories). In collaboration with late Ambassador Soulié he published two books on Saudi Arabia (1965 and 1978). Mr. Champenois is Minister Plenipotentiary (1992), and retired from the diplomatic service in 1998.

Dr. Hajo G. Meyer (accompanied by his wife, mrs. Christiane Tilanus )
Hajo G. Meyer (1924 Bielefeld, Germany) fled 1939, alone, to Holland. German schools did no longer allow Jewish pupils. End of that year model refugee camp Wieringen, where he learned to be a metalworker. In 1941 the Germans made most leave the camp. Opportunity for attending Jewish school. After final examination in April ’43 underground. Caught by the Gestapo March ’44, surviving ten months in Auschwitz. Study theoretical physics and,1950, job researcher and later manager Philips Research Laboratories Eindhoven. PhD 1956. 1974 –‘84 Managing Director of that lab. Until about 2002 fifty violins and violas made and sold to most professional players. Now publicist and writer of essays.

Mr. Jan van der Kolk
Jan van der Kolk (1945) has started his career as a teacher in Cameroon. He worked for the Government of The Netherlands since 1974 till his retirement in April this year, in the last 8 years as deputy director for Environmental Health. He has worked extensively with international organisations such as WHO, OECD and UNEP. He has been a board member of ICCO since 2000 and before that time was Chair of Service Abroad, which merged with ICCO in 2001.

Mr. Berend Smoes
Mr. Smoes is a European, born (before WW II) and raised in The Netherlands, with a vivid memory of the German occupation. He studied mechanical engineering, and continued to study business management and macro-economics during the course of his professional life. For the better part of his business life he managed international trading companies, which took him all over Europe and the U.S.A., as well as to Japan and a couple of Middle Eastern countries. Since the beginning of the 1990’s, he mixed his expertise in business and his interest in social and economic development of emerging countries. He started business projects to stimulate cross-border co-operation between companies in Western and companies in emerging countries. The last five years he concentrated on promoting a just and peaceful solution of the Palestine / Israel problem through the set up of a foundation International Forum for Justice and Peace .